กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายให้บริการแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐

ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย แจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนและรับชำระเงินสมทบ ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทน ตลอดจน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้สมัครตน พ.ศ.๒๕๕๔

นายประทิน สินมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้สมัครตน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้เริ่มรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และรับชำระเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญากับสถาบันการเงินเพื่อรับชำระเงินสมทบจากผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ดั้งนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ รับเงินสมทบ และออกสมุดเงินสมทบ-สิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้สนใจและผู้ที่ได้สมัคร และชำระเงินสมทบแล้ว ได้ทราบว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ได้ออกให้บริการขึ้นทะเบียนและการชำระเงินสมทบ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านและที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันและเวลา ดังนี้ คือ อำเภอแม่ลาวในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอพานในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอป่าแดดในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอเวียงชัยในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอเวียงเชียงรุ้งในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอดอยหลวงในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอเวียงป่าเป้าในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอแม่สรวยในวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอแม่จันในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอแม่สายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอเชียงแสนในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอเทิงในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอขุนตาลในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอพญาเม็งรายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อำเภอเวียงแก่นในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และอำเภอเชียงของในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ส่วนอำเภอเมืองเชียงรายดำเนินการได้ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๕๐๖๑๕ ในวันและเวลาราชการ

  ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
  หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

กลับไปยังรายบอร์ด